Size Uygun E-İmza

Yoklama Faaliyetlerinin E-imza ile Onaylanarak Tamamlanması

Vergi mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek olarak tanımlanan yoklama faaliyetlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve sonuçlarının etkin bir şekilde izlenebilmesi amacıyla 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile Vergi Usul Kanununa 132/A maddesi eklenmiştir.

Kanunun ilgili maddesine göre yoklama neticeleri, yoklama yerinde elektronik ortamda tanzim olunan "yoklama fişi" ile de kayıt altına alınabilir.

Elektronik Yoklama Sistemi ile yoklama talebinin oluşturulması, oluşturulan talebin yoklamaya yetkililere iletilmesi, yoklama fişinin oluşturulması, kayıt altına alınması ve onaylanması ile yoklama fişinin ilgilisine iletilmesi işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

Yoklama yapılanın kişi ya da kuruluşun elektronik imza aracı bulunması durumunda; kişi veya yetkilisi tarafından elektronik imza aracı kullanılarak e-yoklama fişi imzalanır. Yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından imzalanan e-yoklama fişi yoklamaya yetkililer tarafından elektronik ortamda onaylanarak imzalanma süreci tamamlanır.

E-imza başvurusu için lütfen tıklayın.

E-bilet Hizmetinde E-imza Kullanımı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 446)’de belirtildiği üzere;

Müşterilerine elektronik ortamda bilet satınalma hizmeti sunmak isteyen kuruluşların oluşturdukları e-bileti Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, imzalanması, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmesi, raporlaması gerekmektedir.

Elektronik bilet uygulamasından yararlanan ve müşterilerine hizmet sunan kuruluşların e-Biletleri kendi e-imzalarındaki elektronik sertifikaları ile imzalamaları şartı aranmaktadır.

E-imza başvurusu için lütfen tıklayın.

EPDK Bildirimlerinde E-imza Kullanımı

27 Mayıs 2014 Tarihli ve 29012 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği ile enerji piyasası mevzuatında EPDK'ya sunulacağı belirtilen veya bildirim sistemi kullanım talimatında tanımlanan bildirimlerin, sistem üzerinden alınması ile bildirim yükümlülüklerine ilişkin ilke, usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

Yönetmelik uyarınca bildirimler, aksi belirtilmedikçe bildirim yükümlüsü yetkilileri tarafından ilgili talimatta belirtilen şekle uygun olarak elektronik imza ile yapılacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde, elektronik ortamda yapılan bildirimlerin ıslak imzalı nüshaları EPDK tarafından istenebilecektir.

E-imza başvurusu için lütfen tıklayın.

E-Nota Projesinde E-imza Kullanımı

T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuru uyarınca, 21.05.2014 tarihi itibariyle bakanlık ve konsolosluklar arasında gönderimi yapılacak olan notalar elektronik ortamda, elektronik imza ile imzalanarak gönderilecektir.

E-Nota Projesi kapsamında ihtiyaç duyacağınız elektronik imzanıza, bu projeye özel indirimli fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

E-imzanıza indirimli fiyatlarla hemen sahip olmak için; www.e-guven.com/OnlineBasvuru.aspx adresinde yer alan Başvuru Formunun açıklama satırına e-nota indirim kodunu yazmanız yeterlidir. Talep ettiğiniz takdirde belirttiğiniz gün ve saatte Adresinizde Kimlik Kontrolü ve Kurulum Hizmetinden, çoklu alımlarınızda ise ücretsiz Kurumsal Başvuru Hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Sigorta Poliçelerinde E-imza Kullanımı

25.04.2014 tarihli “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmeliğin” mesafeli olarak akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin maddesi kapsamında, poliçelerin elektronik ortamda düzenlenebileceği ve bu durumda sigorta şirketlerinin poliçeleri imzalama yükümlülüğünü e-imza ile yerine getireceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda ihtiyacınız olan e-imza altyapısının kurum içi uygulamalarınıza entegrasyonu ve ihtiyacınıza yönelik anahtar teslim çözümler Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olan E-GÜVEN tarafından sağlanabilecektir. Konuyla ilgili bilgi almak için isgelistirme@e-guven.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Elektronik imzanıza en hızlı ve en ekonomik koşullarla hemen sahip olmak için Online Başvuru Formunu doldurmanız yeterlidir. Talep edilmesi halinde belirttiğiniz gün ve saatte Adresinizde Kimlik Kontrolü ve Kurulum Hizmeti de verilebilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu – E-Reçete Projesi

Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle E-Reçete Projesini hayata geçirmiştir. Proje kapsamında, elektronik ortamda hazırlanan reçeteler elektronik imza ile imzalanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama ile hastanelerin elektronik imza temin ve entegrasyon süreçlerini tamamlamaları gerektiği belirtilmiştir.

Hekimler için temin edilmesi gereken e-imza paketleri ve hastane otomasyon ve bilgi sistemlerine entegrasyonu gerçekleştirilecek olan E-imza Yazılım Kütüphaneleri, Faruk Eczacıbaşı ve Türkiye Bilişim Vakfı önderliğinde kurulmuş olan, Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı E-GÜVEN’den temin edilebilecektir.

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan olan elektronik imzalara toplu alımlarda çok avantajlı fiyatlarla sahip olmak ve hastane otomasyon ve bilgi sistemlerine elektronik imza entegrasyonu konusunda deneyimli ekibimizden bilgi almak için isgelistirme@e-guven.com adresinden veya 0850 321 85 55 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sitemi

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, bir e-postanın iletildiğini, gönderen/alan tarafların kimliklerini, iletinin ve eklerinin başkaları tarafından değiştirilmediğini garanti altına almayı, gönderim zamanını tespit etmeyi ve bunlarla ilgili hukuki geçerliliği olan delil üretmeyi sağlamaktadır.

Elektronik ortamda yapılan her türlü bildirim (ihtar, ihbar, dilekçe, ihale, teklif, sözleşme evrakları, beyanname, fatura, ekstre, talimat vb.) KEP Sistemi sayesinde güvenli bir biçimde karşı tarafa ulaştırılır.

Vatandaşlar, kamu kurumları ve şirketler yasal bildirim olarak göndermek istediği tüm belgeleri KEP sistemi üzerinden e-imzalı olarak gönderebilir. KEP hizmeti, Türkiye’de KEP hizmeti vermeye yetkili KEPHS (Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları) tarafından verilmektedir.

KEP Sistemi;

 • Bir e-postanın elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, ekleri ile beraber gönderildiğini ve içeriğinin değişmediğini ispat eder.
 • Göndericinin ve alıcının kimlikleri inkar edilemez.
 • Gönderim/alım zamanı inkar edilemez.
 • Elektronik belgeler güvenli bir ortamda iletilir ve saklanır.
 • Resmi yazışmalar elektronik ortama taşınır.
 • E-tebligat, e-fatura, e-bildirge, e-sözleşme gibi uygulamalarda da kullanılır.

Elektronik imza başvurunuz için lütfen tıklayın.

MKK – E-Şirket Projesi

Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketlerine, kuruluşlarının ticaret siciline tescilinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorunluluğu getirilmiştir.

Bağımsız denetime tabi şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek alabilmektedirler.

MKK'nın E-şirket Portalı üzerinden işlem yapacak kişilerin portala giriş yapmak ve dosya yüklemek için e-imza sahibi olmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

E-imza başvurunuz için lütfen tıklayın.

Dosya imzalama yazılım ihtiyaçlarınız için lütfen isgelistirme@e-guven.com adresi ile iletişime geçiniz.

TÜBİTAK SAVTAG Yazışmalarında E-imza Kullanımı

01.04.2014 tarihi itibari ile TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) kapsamında TÜBİTAK SAVTAG ile yapılacak tüm yazışmalar ve ekleri çerçevesinde;

 • Çağrı başvurularına ilişkin SAVTAG'a iletilen 1. Aşama ve 2. Aşama Öneri Formu ve Ekleri,
 • Proje Gelişme Raporu ve ekleri (YMM raporu hariç),
 • Gruba iletilecek olan her türlü talep,
 • Gruba sunulacak olan tüm dokümantasyon,
 • Sonuç Raporu ve ekleri (YMM raporu hariç),
 • Müşteri Kurum tarafından SAVTAG'a iletilecek her türlü dokümantasyon,

TÜBİTAK SAVTAG'a e-imza ile imzalanmış formatta, CD ortamında gönderilecektir. İçeriği imzalamakla yükümlü birden fazla yetkili olması durumunda, içerik tüm yükümlüler tarafından e-imza ile imzalanacaktır.

Detaylı bilgi ve TÜBİTAK’ın duyurusu için lütfen tıklayın.

EPDK - Uygunluk Yazısı Başvuruları

Bilindiği gibi Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ 24/04/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve tebliğde yapılan ve 29/06/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle tebliğin yürürlük tarihi 01/01/2014 olarak değiştirilmiştir.

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapılacak uygunluk yazısı başvurularının bir bölümü elektronik imza kullanılarak alınacaktır. Uygunluk yazısı başvurularının Aralık ayı içerisinde alınması planlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Bu projede kullanmak üzere ihtiyacınız olan e-imzanıza sahip olmak için;

Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi (E-Çed Projesi)

Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi (E-Çed Projesi) kapsamında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar (müşavir firmalar) üzerinden yürütülecektir.

Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ilgili modül üzerinden sisteme tanımlanarak, kendilerine verilecek kullanıcı adı ve şifreleriyle elektronik imzalarını kullanarak ÇED başvurusu yapabileceklerdir.

Proje sayesinde ÇED sürecindeki tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve postada yaşanan zaman kayıpları ortadan kaldırılacaktır. Uygulama ile 183 iş günü olan sürecin 60 iş gününe düşmesi beklenmektedir.

Bu projede ihtiyacınız olan e-imzanıza E-Çed’e özel, indirimli fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Adreste Kimlik Kontrolü ve Kurulum Hizmeti ile E-GÜVEN, bulunduğunuz adrese gelerek kimlik kontrolünüzü ve kurulumunuzu gerçekleştirmektedir.

Kısa süreli bu indirimden yararlanabilmek için; www.e-guven.com/OnlineBasvuru.aspx adresindeki başvuru formunun açıklama satırına e-ced indirim kodunun yazılması yeterlidir.

Şeker Kurumu Elektronik Veri Sistemi (EVİS)

02.10.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca, Şeker Kurumu Elektronik Veri Sistemi (EVİS) üzerinden, şeker ihracatçısı firmalar tarafından yapılacak İhraç Ön İzin Başvuru Girişi ve başvuru işlemleri e-imza ile yapılacaktır. Böylece Kurum tam ve eksiksiz yapılan başvuruları 3 gün içinde sonuçlandıracak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Bu projede kullanmak üzere ihtiyacınız olan e-imzanıza sahip olmak için;

Milli Eğitim Bakanlığı – Doküman Yönetim Sistemi (DYS)

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan Doküman Yönetim Sisteminin (DYS) yaygınlaştırılması sürecinde pilot il seçilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 2 Ocak 2013 tarihinde sistemin uygulanmaya başladığı belirtilmiştir. Diğer İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin bir kısmının 1 Mart 2013’te bir kısmının da 15 Mart 2013 itibariyle uygulamaya başlayacağı duyurulmuştur.

Doküman Yönetim Sisteminin amacı, işlerin kesintiye uğramadan yürütülmesini sağlamak, kağıt ve depolama gibi maliyetlerden tasarruf etmek olarak belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBIS)

Bilindiği gibi Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) Projesi kapsamında sıfır araçların tescil işlemleri elektronik imza ile elektronik ortamda yapılmaktadır.

Uygulama aşağıdaki tarihler itibariyle ilgili illerde zorunlu hale getirilmektedir.

04.02.2013 – Ankara
06.05.2013 – İstanbul
08.07.2013 – İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla, Balıkesir, Çanakkale
22.07.2013 - Gaziantep, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Osmaniye
29.07.2013 – Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Karaman 23.09.2013 – Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Sivas, Kırşehir, Yozgat, Trabzon, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis

Bu sistemde ihtiyacınız olan e-imzanıza ASBIS’e özel, indirimli fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Adreste Kimlik Kontrolü ve Kurulum Hizmeti ile E-GÜVEN, bulunduğunuz adrese gelerek kimlik kontrolünüzü ve kurulumunuzu gerçekleştirmektedir.


Kısa süreli bu indirimden yararlanabilmek için;
www.e-guven.com/OnlineBasvuru.aspx adresindeki başvuru formunun açıklama satırına asbis indirim kodunun yazılması yeterlidir.

Toplu alımlar için isgelistirme@e-guven.com adresinden İş Geliştirme ve Kurumsal Satış Departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.

UYAP Portalı - Bilirkişi Bilgi Sistemi

Bilindiği gibi, Bilirkişi Bilgi Sistemi (Bilirkişi Portal) Projesi 23.08.2011 tarihinde faaliyete geçmiştir. Avukatlar ve vatandaşlardan sonra bilirkişiler de UYAP’a dahil edilmiştir.

Bilirkişi Portal, bilirkişilerin elektronik ortamında dosyalarını takip edebildikleri, dava dosyalarına gönderilen evrakları inceleyebildikleri ve raporlarını elektronik ortamda hazırlayarak gönderebildikleri ve yine bu portal üzerinden bilirkişilik başvuru işlemlerini yapabildiği bilgi sistemidir. Portala erişebilmek için elektronik imza sahibi olmak gerekmektedir.

Bilirkişiler elektronik imzalarını Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olan E-GÜVEN’den temin edebileceklerdir. Adreste Kimlik Kontrolü & Kurulum Hizmetiyle E-GÜVEN, bulunduğunuz adrese gelerek kimlik kontrolünüzü ve kurulumunuzu gerçekleştirmektedir. E-GÜVEN Türkiye’de bu hizmeti veren tek Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı’dır.

Bilirkişilere özel, indirimli elektronik imza sahibi olmak için
www.e-guven.com/indirim formunun Açıklama satırına bilirkişi indirim kodunu yazmanız yeterlidir.

Uzaktan Veri Alım Projesi – UVAP

Bilindiği gibi gayrimenkul değerleme şirketlerinin gözetim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesini amaçlayan Uzaktan Veri Alım Projesi (UVAP) hayata geçirilmiştir. UVAP kapsamında değerleme şirketleri, Sermaye Piyasası Kurumu’na iletmekle sorumlu oldukları bilgi ve belgeleri 11 Şubat 2013 tarihinden itibaren e-imza ile elektronik ortamda göndereceklerdir.

Her bir değerleme kuruluşu için, yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş en az iki sorumlu değerleme uzmanı adına 4 Şubat 2013 tarihine kadar e-imza temin edilmesi gerektiği SPK tarafından duyurulmuştur.

Proje kapsamında sorumlu değerleme uzmanları UVAP’a özel, indirimli elektronik imzalarını, yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olan E-GÜVEN’den temin edebileceklerdir.

Kısa süreli bu indirimden yararlanabilmek için;
www.e-guven.com/OnlineBasvuru.aspx adresindeki başvuru formunun açıklama satırına uvap indirim kodunun yazılması yeterlidir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – MERSİS Projesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için hazırlanan MERSİS Projesi, Mersin, İzmir, Denizli ve Konya pilot bölgelerinde başta olmak üzere hayata geçti. 3 Aralık 2012 itibariyle Antalya’da da başlayacak olan proje kapsamında, Ticaret Sicili Müdürlüklerinde gerçekleştirilen tüm ticari sicil işlemleri, elektronik imza yardımıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi - MERSİS'te yapılacak

Proje kapsamında bilgi güncelleme, şirket birleştirme, unvan değişikliği, iflas başvuruları, mail destek ve teşvik başvuruları, genel kurul bildirimi, çeşitli lisans başvuruları, çalışan SGK kayıtları, vergi beyan ve ödemeleri gibi ticari sicil işlemleri elektronik ortamdan yapılıyor. MERSİS Projesinin 2013 yılı içerisinde yaygınlık kazanması bekleniyor.

MERSİS'te işlem yapmak isteyenlerin elektronik imza sahibi olması gerekiyor. Elektronik imzanızı ticari sicil işlemlerinin yanı sıra diğer E-Devlet uygulamaları, KAP bildirimleri, garanti belgesi başvuruları, patent ve marka başvuruları, otomobil alım satımı, gümrük işlemleri gibi işlemlerde de kullanabilirsiniz.

MERSİS Projesine özel indirimli fiyatlardan yararlanmak için;

Konuyla ilgili basın bültenimize ulaşmak için lütfen tıklayın.

Merkezi Kayıt Kuruluşu – Elektronik Genel Kurul Sistemi

Resmi Gazete / 28.08.2012 tarih 28395 sayılı Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik gereğince;

1 Ekim 2012 itibariyle borsaya kote şirketler, Elektronik Genel Kurullarını MKK’nın EGKS sistemi üzerinden gerçekleştireceklerdir. Sisteme elektronik imza ile giriş yapılacak ve bu sistem üzerinden elektronik imza ile oy verilebilecektir

Genel kurula elektronik ortamda katılım, hak sahiplerinin veya temsilcilerinin e-imzaları ile EGKS’ye girmeleriyle gerçekleşecektir.

Hak sahibi veya temsilcisi, elektronik ortamda katıldığı Genel Kurul toplantısında görüşlerini elektronik olarak iletecektir. Oylama EGKS üzerinden yapılacak ve oylama sonucu, EGKS üzerinden toplantı başkanına iletilecektir. EGKS üzerinden oluşturulan belgeler; toplantı başkanlığını oluşturan üyeler, şirket yöneticileri ve Bakanlık temsilcisi tarafından e-imza ile de imzalanabilecektir.

Sermaye şirketlerinde Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu toplantılarına isteyen hak sahipleri Elektronik Toplantı Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda katılabilirler. Ayrıca kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin Ortaklar Kurulu veya Genel Kurul toplantılarına isteyen hak sahipleri Elektronik Toplantı Sistemi aracılığıyla katılabilirler.

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve elektronik imza teklif talebi için tıklayın.

E-Genel Kurul ile ilgili yönetmelik için tıklayın.

E-Genel Kurul ile ilgili tebliğ için tıklayın.

Genel Kurul dışındaki kurullar ile ilgili tebliğ için tıklayın.

Sosyal Güvenlik Kurumu - E-Haciz Projesi

Maliye Bakanlığı'nın vergi borçlarını tahsil etmek için banka hesaplarına haciz uygulamasının bir benzerini de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başlatıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılacak haciz işlemlerinin elektronik ortamda yapılması projesi kapsamında, alacaklar otomatik olarak kesilerek tahsil edilecek böylece birçok kırtasiye ve bürokratik işlem ortadan kalkacak, vergi alacaklarının zamanında ve sürüncemede kalmadan tahsil edilmesi sağlanacaktır.

Bankaların Genel Müdürlüklerine elektronik ortamda yapılacak tebligatlar tüm şube bilgilerini kapsayacağından bankalar nezdinde bulunan bilgilere anında ulaşılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından bankalara gönderilen "Paketler" e-imza ile imzalanacak ve şifrelenecektir. Bankalarca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından gönderilen paketin alınmasını müteakip "Zaman Damgası Alma" işlemi tamamlanacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına "Alındı Bilgisi" gönderilecektir. E-imzalanan "Alındı Bilgisi"; bankalarca, gönderilen veri paketinin alındığına ve işleme başlanacağına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirilmiş olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen şifre ile paket açılarak, gelen haciz bildirilerinin işlemleri tamamlanıp, elektronik imza ile imzalanarak, Sosyal güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirilecektir.

Elektronik imza başvurunuz için lütfen tıklayın.

Elektronik Kamu Alımları Platformu - EKAP/KİK Projesi

Türkiye, e-devlet dönüşüm sürecinde hızla yol alıyor, e-imza şimdi de Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) kullanılmaya başlıyor. Kamu İhale Kurumu'nca (KİK) açılan ihalelere teklif vermek isteyenlerin, başvurularını e-imza ile imzalamaları zorunlu oluyor. Söz konusu düzenlemenin pilot uygulaması ise tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri satın alımı ihalesi ile başlıyor. İhale kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ile entegrasyonu artıracak olan elektronik imza kullanımının 100 binin üzerinde kayıtlı bayi ve 4 binin üzerinde akredite tedarikçiye büyük kolaylık sağlaması hedefleniyor.

Yakın bir tarihte ise uygulamanın tüm sektörlere ilişkin satın alma ihalelerinde yürürlüğe geçmesi planlanıyor. Kamu alım sürecinde standardizasyon, saydamlık, hız, tutarlılık ve kamuoyu denetimi sağlayan e-ihale sürecinin elektronik imzaya geçilmesiyle birlikte güvenilirliğini artıracağına ve e-devlet dönüşüm süreciyle bütünlük sağlayacağı tahmin ediliyor.

Detaylı bilgi için tıklayın

EKAP/KİK Projesi ile ilgili basın bültenimize ulaşmak için tıklayın

Elektronik imza başvurunuz için lütfen tıklayın.

Adalet Bakanlığı - Ulusal Yargı Ağı Projesi

Adalet Bakanlığı e-devlet uygulaması olan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile vatandaşlar artık duruşma tarihini ve dava aşamalarını öğrenmek için adliyelere gitmemekte ve davalarının seyrini internet üzerinden öğrenebilmektedirler.

Avukat Bilgi Sistemi de, UYAP'ın avukatlara sağladığı bir hizmettir. Avukat Bilgi Sistemi sayesinde avukatlar, UYAP üzerinden mevcut davalarını takip edebilir, yeni bir dava açabilir, dava dosyalarına her türlü evrakı gönderebilir, yargılama harcı, ücret ve diğer masraflara ilişkin her türlü para transferini online olarak gerçekleştirebilir, vekaletnamesi bulunmayan dosyaları ilgili hakimin bilgisi dahilinde inceleyebilirler.

Avukatların, UYAP kapsamında kullanacakları nitelikli e-imza sertifikaları (NES) başvurularını Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sertifika hizmet sağlayıcılarına (ESHS) yapmaları gerekmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu - Petrol Piyasası Bilgi Sisteminde E-İmza Kullanımı

Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile internetten yapılan tüm bildirimler portal aracılığıyla yazdırılmakta ve yazdırılan söz konusu beyanlar gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanarak kuruma ibraz edilmektedir.

Gerek işlemlerin hızlılığı, gerekse de bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla; 04.01.2010 tarihinden itibaren Petrol Piyasası Bilgi Sistemine giriş ve beyan imza işlemleri elektronik imza kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu tarihten itibaren başka bir yöntemle Petrol Piyasası Bilgi sistemine giriş mümkün değildir ve yazılı olarak yapılacak bildirimler de kabul edilmeyerek yapılmamış sayılmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayın

EPDK Projesi ile ilgili basın bültenimize ulaşmak için tıklayın

Elektronik imzanızı hemen almak için lütfen tıklayın

Gümrük Müsteşarlığı - Gümrük Beyannamelerinde E-imza Dönemi

E-imza konularını da içeren Gümrük Kanunundaki değişikliklerin yasalaşmasıyla birlikte e-imzalı web servis altyapısı, otomasyon dahilindeki tüm gümrük idarelerinde uygulamaya açılmıştır. Bu kapsamda Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR ve Esenboğa Havalimanı Gümrük Müdürlüklerinde 02 Mart 2009 tarihinden itibaren, yeni otomasyona geçen tüm Gümrük idarelerinde EDI uygulaması kaldırılarak, elektronik imzalı web servis altyapısına geçilmiştir.

Söz konusu gümrük idarelerinde başarı ile uygulanmakta olan ve "kağıtsız beyanname"ye geçişi sağlayan elektronik imzalı web servis altyapısının tüm gümrük idarelerinde yaygınlaşması sağlanacaktır. 31 Aralık 2009 tarihine kadar EDI uygulaması kademeli olarak kapatılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayın

Bu kapsamda ihtiyaç duyulacak elektronik imza paketlerine E-GÜVEN'den avantajlı fiyatlarla sahip olmanız mümkün.

Elektronik imza başvuru formu için lütfen tıklayın.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Garanti Belgesi'nde E-imzalı Başvuru Dönemi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda elektronik imzalı başvuru dönemi başladı.1 Haziran 2007 tarihinden itibaren tüm firmaların aşağıdaki işlemler için başvuruları www.sanayi.gov.tr üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce yürütülen,

 • Garanti Belgesi
 • Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
 • Muafiyet Belgesi

işlemlerini kapsayacak uygulamayı kullanabilmek için e-imzanızı aldıktan sonra bilgilerinizi e-imza kullanımı için aktive etmeniz gerekmektedir.

Projenin uygulamaya geçmesiyle beraber bu belgelerle yapılacak işlemlerde tüm tüzel kişiler, E-GÜVEN'den temin edecekleri Nitelikli Elektronik Sertifika yazılım ve donanımları sayesinde elektronik ortamda zaman ve kaynak tasarrufunda bulunabilmektedirler.

E-GÜVEN; 5070 sayılı Elektronik imza kanununda geçen şekliyle Türkiye'de elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı görevi üstlenen ilk kurumdur, bilgi güvenliği alanında öncü olmayı sürdürmeyi hedeflemektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın

Projeyle ilgili basın bültenimize ulaşmak için tıklayın

Elektronik imza başvuru formu için lütfen tıklayın.

Çevre ve Orman Bakanlığı – E-çevre İzinleri

İşletmeler kuruluş aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca çevresel konularda çeşitli izin ve lisanslar almak zorundadırlar. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak iş dünyasının işlerini kolaylaştıracak olan "Çevrimiçi Çevre izinleri Projesi", bu sürecin elektronik ortamda ve e-imza/mobil-imza kullanılarak yapılmasına imkan sağlayacaktır. Söz konusu izin ve lisanslar için başvurular tek bir noktadan online olarak yapılacak ve ilgili otoriteler tarafından da online olarak elektronik ortamda değerlendirilecektir. Başvuru sahipleri de süreçleri elektronik ortamda takip edeceklerdir. İzin ve lisans alma süreçleri kısalacağı gibi süreden ve kağıttan tasarruf edilecektir. Söz konusu proje Başbakanlık e-devlet Danışma Grubu tarafından öncelikli 11 adet e-devlet projeleri arasında gösterilmiştir. 2010 yılı başından itibaren de hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

E-çevre İzinleri Projesiyle ilgili basın bültenimize ulaşmak için tıklayın

Elektronik imza başvuru formu için lütfen tıklayınız.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı – E-Haciz Projesi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-haciz projesi ile internet ortamında kısa sürede haciz işlemi gerçekleştirilebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) vergi alacaklarının tahsili için "E-Haciz" isimli bir proje geliştirdi. On altı bankanın katıldığı proje kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yürütülen yazışmaların güvenliği için EBİmza kullanıldı.

E-Haciz Nasıl İşleyecek?

Proje kapsamında GİB, haftanın belli günlerinde alacaklarının tahsili için oluşturulan listeleri güncelleyerek bankalara bildirecek. Bankalar, listede kimlik bilgileri yer alan kişi veya kurumlar arasından kendi müşterilerini kontrol ederek, müşterisinin hesabındaki, Başkanlığın alacağı miktardaki parayı bloke edecek. Böylelikle EBİmza ile elektronik ortamda haciz işlemi gerçekleştirilmiş olacak.

Detaylı bilgi için tıklayın

Elektronik imza başvuru formu için lütfen tıklayın.

TÜBİTAK - TEYDEB Proje Başvurularında E-imza Kullanımı

1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren TÜBİTAK-TEYDEB proje öneri başvuruları sadece internet üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. İsteyen firmalar, kimlik doğrulama işlemlerinde elektronik imza kullanabilmektedir.

1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren, TÜBİTAK-TEYDEB bünyesinde yürütülen,

 • 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,
 • 1507 - Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı,
 • 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

kapsamında TÜBİTAK'a proje öneri başvuruları sadece internet üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen destek programlarına proje başvuruları sadece internet üzerinde http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK'a sunulabilecektir. 30 Haziran 2008 tarihine kadar basılı olarak hazırlanan AGY100 formları da kabul edilmiş olup, bu tarihten sonra TÜBİTAK'a gönderilen basılı proje başvuru dosyaları ilgili firmalara iade edilerek, elektronik ortamda yeni bir başvuru sunulması istenmektedir.

Çevrimiçi başvuruların sayısal güvenliğini sağlamak için alınan diğer önlemlerin yanında isteyen firmaların kimlik doğrulama işlemlerinde "nitelikli elektronik sertifika" ve e-imza uygulaması kullanmaları mümkün olmaktadır.

TÜBİTAK-TEYDEB destek programları değerlendirme ve izleme süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla elektronik ortama aktarılması ve 1 Temmuz 2008 tarihinde kullanıma açılan sistemle aşağıdaki işlev ve iyileştirmeler sağlanmaktadır:

 1. Şubat 2008 itibariyle internet üzerinden başvurusu yapılabilen 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı ile birlikte 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek ve 1509 Uluslararası Sanayi Projeleri Destek Programlarına internet üzerinden elektronik başvuru yapılması,
 2. TÜBİTAK ve firmalar arasında ıslak imza gerektirmeyen yazışmaların elektronik ortamda yapılması,
 3. Firmalara, başvuru yaptıktan sonra değerlendirme sürecini internet üzerinden izleme imkanının sağlanması,
 4. Değerlendirme sürecinde gerekli durumlarda istenen revizyon işlemlerinin internet üzerinden yapılması,
 5. Basılı dosya ile proje başvuru kabulünün, 1508 Tekno girişim destek programı dışında tamamen durdurulması,
 6. Projelere hakem atama süreçleri ve ilgili yazışmalarının elektronik ortamda yapılması,
 7. Proje başvurularını değerlendiren Hakemlerin Proje Değerlendirme Formu'nu (AGY-200) elektronik ortamda doldurmalarının sağlanması.

Bu uygulamanın devamı olarak desteklenen projelerin izleme süreçlerin de (AGY300) elektronik ortama taşınması çalışmaları devam etmektedir. E-teydeb süreçleriyle ilgili duyurular ve bilgilendirme http://www.teydeb.tubitak.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayın

TÜBİTAK-TEYDEB Projesiyle ilgili basın bültenimize ulaşmak için tıklayın

Elektronik imza başvurunuz için lütfen tıklayın.

Dış Ticaret Müsteşarlığı - DTM DİR Otomasyon Projesi

Dış Ticaret Müsteşarlığınca yürütülen, Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Yurtiçi Satış ve Teslim Belgeleri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin düzenlenme aşamasından taahhüt hesaplarının kapatılmasına kadar geçen süreci, hazırlanan web tabanlı program ile internet üzerinden gerçekleştirmeyi sağlayan, DİR otomasyon Projesi DTM tarafından başarıyla tamamlanmış olup,1 Ağustos 2005 tarihinden itibaren ülkemiz ihracatçılarının hizmetine sunulmaya başlanmıştır.

Söz konusu proje ile ihracatçılarımız zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın ihracata yönelik yukarıda belirtilen izin belgelerine ilişkin tüm işlemeleri bilgisayar üzerinden anında yapabilecek ve talepleri ayni ortamda Dış Ticaret Müsteşarlığınca değerlendirilerek çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılacaktır.

Bu proje ile sürdürülebilir ihracat artışına ve çağımız gereği olan e-Devlet uygulamalarına büyük bir katkı verilirken, ayni zamanda önemli ölçüde zaman ve kağıt tasarrufu sağlayacaktır. Bu proje ile güvenilir ve ayrıntılı bilgiye anında ulaşmak mümkün olacağından, karar verme süreçleri hızlanırken, politika ve strateji oluşturma etkinliği artacaktır.

Kamuda ilk elektronik imza uygulaması mahiyetindeki DİR Otomasyon Projesi'nde, ESHS yetkisini alan ilk kurum olan şirketimiz E-GÜVEN, ihracatçı firmalarımızın bu proje kapsamında ihtiyaçları olan Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ve e-imzaları veren, anahtar teslimi hizmetini, iş ortağı SBS ile sunarak yer almaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı elektronik imza uygulamalarını kullanabilmek için aşağıdaki linkteki işlemlerin yapılması gerekmektedir.
ftp://ftp.dtm.gov.tr/Elektronik imza/Documents/Eimza_degisiklikleri.htm

Detaylı bilgi için tıklayın

Elektronik imza başvuru formu için lütfen tıklayınız.

DTM Serbest Bölge Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP)

Serbest Bölge Nedir?

Serbest Bölgeler, bir ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte; gümrük, vergi, kambiyo, fiyat, kalite ve standartlara ilişkin hükümlerin uygulanmadığı belirli alanlardır. Serbest Bölgelerin amacı;

 • Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak,
 • Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek,
 • Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak,
 • Dış finansman ve ticari imkanlarından daha fazla yararlanmaktır.

Serbest Bölge Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP) Nedir?

Serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin internet teknolojileri kullanılarak elektronik ortama aktarılması, bu bölgelerle ilgili sağlıklı bir veritabanı oluşturularak serbest bölge işlemlerinin tam olarak izlenebilmesi ve serbest bölgelerden veri akışını kolaylaştıracak şekilde Serbest Bölge Müdürlüğü, Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketler, kullanıcı firmalar, Gümrük İdareleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile diğer ilgili kuruluşlar arasında entegrasyon sağlanarak ve nitelikli elektronik imza kullanılarak işlemlerin yapılmasının sağlanmasını amaçlayan programdır.

Serbest bölgelerde gerçekleştirilen ticarete ilişkin sağlıklı verilerin oluşturulmasını, serbest bölgelerden yurt dışına satış yapan serbest bölge kullanıcılarının bu rakamları ihracatlarına yansıtabilmelerini sağlayacak ve DİE'ye veri aktarımını kolaylaştıracak WEB tabanlı Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı'dır. Kurumlar arasındaki entegrasyonu sağlayacak olan bu programda elektronik imza kullanılarak işlemlerin yapılması amaçlanmaktadır.

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı ve Serbest Bölge işlemleri ile ilgili sorun ya da sorular için telefon numaraları:
(312) 204 53 01
(312) 204 80 69
(312) 204 80 53

Detaylı bilgi için tıklayın

Elektronik imza başvuru formu için lütfen tıklayınız.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda E-imza Dönemi Başladı

 • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın uygulamaya aldığı proje kapsamında MKK üyeleri sistemlerine Nitelikli Elektronik Sertifika yüklenmiş olan akıllı kartlar üzerinden erişebilmektedir.
 • Uygulama ayrıca, Elektronik İmza Kanunun da şart koştuğu gibi, imzalanacak metnin tamamının, imzalama işlemi öncesi kullanıcı tarafından görüntülenebilmesine olanak tanımaktadır. Uygulamanın özgün özelliklerinden biri de metinlerin birden fazla kullanıcı tarafından imzalanabilmesidir.
 • 18 Aralık 1999 tarihinde 4487 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu'na eklenen 10/A maddesinde sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların özel hukuk tüzel kişiliğine haiz bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmesi hükme bağlanmıştır.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş; ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle kaydı tutulan sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek, üye grupları itibariyle tutulan kayıtların birbirleriyle tutarlılığını kontrol etmek üzere kurulmuştur.
 • Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi sürecinin yer aldığı kaydi sistem; sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından, bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulduğu ve bu araçlar üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde MKK'ya yapılan bildirim tarihinin esas alındığı hukuk sistemidir.

MKK'nın elektronik imza konusunda 27–11–2007 tarihinde sitesinde duyurduğu mektubu okumak için tıklayınız.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayın

Projeyle ilgili basın bültenimize ulaşmak için tıklayın

Elektronik imza başvuru formu için lütfen tıklayın.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu – MASAK Projesi

5549 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi gereğince; yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından MASAK'a bildirilmesi zorunludur.

Maliye Bakanlığı, şüpheli işlem bildirimlerinin elektronik ortam ve bilgi iletişim araçları kullanılarak yapılması zorunluluğu getirilmesine ve şüpheli işlem bildirimlerinde elektronik imza kullanılmasına ilişkin usul ve esasları yükümlüler bazında ayrı ayrı belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bankaların uyum görevlileri, MASAK tarafından oluşturulacak olan sistemde kullanıcı olarak tanımlanacak, kendilerine kullanıcı adı ve şifresi verilecek ve doğrudan MASAK'ın kendilerine sağladığı web uygulaması ekranlarını kullanarak veya MASAK'ın bilgi işlem sistemi üzerinden yükümlülerle elektronik bilgi alışverişini güvenli ve özel bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan elektronik kasa üzerinden şüpheli işlem bildiriminde bulunacaklardır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayın

Elektronik imza başvuru formu için lütfen tıklayın.

Türk Patent Enstitüsü – Online Marka Başvurularında E-imza Dönemi

Türk Patent Enstitüsü'ne 2006 yılında 70.000'e yakın marka başvurusunda bulunulmuştur. 1 Ağustos'tan itibaren, TPE'ye doğrudan başvuru ve posta ile başvuru kabul hizmetlerinin yanı sıra internet üzerinden e-imza ile marka başvurusu kabul işlemleri de başlatılmıştır.

1 Ağustos'ta hizmete açılan online başvuru sistemi ile marka başvurusu yapmak isteyen vatandaşlarımıza posta işlemleri ile uğraşmak ya da TPE'ye doğrudan gelerek başvuru yapmak yerine internetten e-imza ile marka başvurusu yapılabilme imkanı da sağlanmaktadır.

Türk Patent Enstitüsü'ne online marka başvurusu yapabilmek için elektronik imza sahibi olmak gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın

Elektronik imza başvuru formu için lütfen tıklayın.

E-Devlet Kapısı Projesi

Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin en önemli adımı atıldı ve kamu hizmetlerini elektronik ortama taşıyan e-Devlet kapısı nihayet açıldı. 21 kamu kurumuna hizmetlerini elektronik ortamda verme imkânı sunan e-Devlet Kapısı Projesi ile birlikte, 5 yıldır üzerinde konuşulan e-devlet dönüşüm süreci gerçek anlamda kurumların ve vatandaşın hizmetine girmeye başladı.

Bilindiği üzere dileyen herkes şifre, elektronik imza ve mobil imzadan oluşan 3 farklı yöntem sayesinde e-Devlet Kapısı'ndan geçebiliyor. Bu sayede, devletin vatandaşlarına sunduğu hizmetler, zaman ve mekân sınırlaması getirmeden internet üzerinden yapılabiliyor.

Ancak bu noktada, kamu kurumlarının hizmet verdiği tüm vatandaşların internette doğru olarak tanımlanması ön koşulu ortaya çıkıyor. Bir başka deyişle gerçek hayatta kimlik bilgilerine bakılarak yapılan denetimin yine aynı derecede güvenli olan bir şekilde internete aktarılması gerekiyor.

İşte e-imza uygulaması da bu noktada devreye giriyor. E-Devlet Kapısı Projesi kapsamında elektronik ortam aracılığıyla hizmet alan vatandaşların kimliklerinin güvenilir bir şekilde doğrulanabilmesi için e-imza ve mobil imza büyük önem taşıyor.

Özet olarak e-imza ve mobil imza uygulamalarıyla birlikte elimizde başvuru belgeleriyle bir yerlere ulaşmaya çalışma, uzun sıralara girip bu belgeleri teslim etmek için saatlerce bekleme devri sona eriyor.

Detaylı bilgi için tıklayın

E-Devlet Projesi ile ilgili basın bültenimize ulaşmak için tıklayın

Elektronik imza başvuru formu için lütfen tıklayın.

Çevre ve Orman Bakanlığı – E-çevre İzinleri

Bilindiği üzere Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, çevreyi etkileyen alanlarda faaliyet gösteren tesislerin alması gereken izin ve lisansları 1 Nisan'dan itibaren elektronik ortamda vermeye başlamıştır. 1 Nisan 2010 tarihinde 14 ilde devreye alınan proje, 1 Temmuz 2010 tarihi itibariyle tüm Türkiye 'de uygulamaya açılmıştır.

Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesinin amacı, işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca çevre ile ilgili almak zorunda oldukları çeşitli izinlerin başvurularının tek bir noktadan online olarak yapılabilmesi, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi ve bu merciler tarafından onaylanma sürecinin online tamamlanabilmesini sağlamaktır.

Çevre izinleri ve lisansları için başvurular çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi bulunan işletmeler ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılabilmektedir.

Başvuruların yapılması, değerlendirme ve onaylama aşamalarında ıslak imza ve kaşe uygulamasına son verilmiş ve elektronik imza uygulamasına geçilmiştir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Çevre izin ve lisansına tabi olan işletmelerin listesini içeren yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayın.

Elektronik imza başvuru formu için lütfen tıklayın.

Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporları'nda (AGY 500) E-imza

Bilindiği gibi, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı bünyesinde yürütülen destek programlarına ilişkin proje başvuruları, online olarak "Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)" üzerinden alınmaktadır.

http://www.tubitak.gov.tr/sid/0/cid/18423/index.htm

Yukarıdaki duyuruda da ifade edildiği üzere; Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) düzenleyen Yeminli Mali Müşavirler tarafından 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporunu (AGY 500) güvenli elektronik imza ile imzalayarak PRODİS üzerinden online gönderilmeye başlanmıştır. Yeminli Mali Müşavir Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporları (AGY500) artık sisteme taranmış PDF yükleme şeklinde alınmamakta, YMM'lerin bu raporu sisteme web formu şeklinde girmesi gerekmektedir. Dolayısıyla elektronik imzası olmayan yeminli mali müşavirler, Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) sunamamaktadır.

Yeminli Mali Müşavirlerin en kısa zamanda söz konusu elektronik imzayı temin etmeleri gerekmektedir.

Bu sistemde kullanmak üzere ihtiyacınız olan e-imzanıza hemen sahip olmak için tıklayın

Basın bültenimize ulaşmak için tıklayın

IMKB – Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Bilindiği gibi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) , sermaye piyasası ve borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği elektronik sistemdir.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) tarafından, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Sistemi'nde yapılan çalışma sayesinde, Bildirim İşlemleri Yazılımı (BIY) kullanarak, bildirimlerinizi elektronik imzalı olarak yapabileceksiniz.

Yapılan bu çalışma sonucunda TUBİTAK tarafından üretilmiş olan imzalar bir süre sonra geçersiz hale gelecektir.

Bu kapsamda ihtiyacınız olan e-imzanıza en hızlı ve en ekonomik koşullarla, adresinizde kurulum ve eğitim hizmeti ile sahip olmak için, http://www.e-guven.com adresindeki "online başvuru formunu" doldurmanız yeterlidir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

IMKB – KAP Projesi ile ilgili basın bültenimize ulaşmak için lütfen tıklayın.

Elektronik imza başvurunuz için lütfen tıklayın.

Dış Ticaret Müsteşarlığı – Dış Ticaret Veri Sistemi

Bilindiği gibi Dış Ticaret Veri Sistemi (DTVS) ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak yapılmasını sağlayan tabanlı bir yazılımdır.

DTVS, geleneksel ihracat ve ithalat aşamasında her partinin fiziki olarak denetlenmesi anlayışını değiştirmekte ve ithalat ve ihracata konu ürünlerden riskli olanların elektronik ortamda DTVS tarafından belirlenerek, fiziki denetimlerin bu ürünler üzerine yoğunlaşmasına imkan tanımaktadır.

DTVS'nin ilk aşamasını oluşturan ilgili e-imza sertifikalarının teminine dair Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin DTS Tebliği (2010/41), 18/10/2010 tarih ve 27733 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

DTVS, 2010 Kasım ayı itibariyle bazı sanayi ve tarım ürünlerinde pilot uygulama ile kullanılmaya başlanmış olup, diğer ürün gruplarının da 1 Ocak 2011 itibariyle uygulama kapsamına alınması öngörülmektedir.

Bu uygulamada ihtiyacınız olan e-imzanıza hemen sahip olabilmek için http://www.e-guven.com adresindeki "online başvuru formunu" doldurmanız yeterlidir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Elektronik imza başvurunuz için lütfen tıklayın.

İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) E-imza Uygulaması

 Bilindiği gibi T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’nın yeni versiyonu 14.01.2011 itibariyle faaliyete geçirilmiş, firma ve ürün kayıt/bildirim işlemleri için gereken veri girişleri yeni sistem üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Eski TİTUBB sisteminden firma ve ürün kayıt/bildirimi için veri girişi tamamen durdurulmuştur.

31 Aralık 2012 tarihinden itibaren tüm tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçısı olan firmalar, yenilenen TİTUBB sisteminde firma ve ürün kayıt/bildirim işlemlerini sadece elektronik imza kullanarak yapabilmektedirler. Bu tarihten itibaren, bu işlemler için “kullanıcı adı ve şifre” yeterli olmamaktadır.

Bu nedenle, tüm cihaz üreticisi ve ithalatçısı olan firmaların kendilerini yeni TİTUBB sistemine e-imzalı olarak tanıtabilmeleri için 31 Aralık 2012 tarihine kadar TİTUBB'a özel, indirimli e-imzalarını, yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olan E-GÜVEN’den temin edebileceklerdir. Ayrıca e-imzanız ile beraber, 19 Ocak 2013 itibariyle limited ve anonim şirketler için başlayacak olan elektronik tebligat alma zorunluluğu uygulaması kapsamında Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi almanız halinde ilk 3 aylık kullanım bedeli hediye edilecektir.

TİTUBB'a özel indirimli e-imza başvurunuz ve kampanya detayları için lütfen tıklayın.

Sigorta Ekspertiz Raporlarında E-imza Kullanımı

Bilindiği gibi Hazine Müsteşarlığı’nın 11 Kasım 2011 tarihli ve 2011/19 sayılı ‘Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge kapsamında, düzenlenen eksper raporlarının elektronik imza ile imzalanarak gönderileceği ve Merkez’in veri tabanına kaydedileceğini belirtmiştir.

İlgili uygulama 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Elektronik imza başvurunuz için lütfen tıklayın.

Türk Patent Enstitüsü Başvuruları 1 Temmuz 2015 İtibariyle Sadece Online - E-imza Kullanımı

Türk Patent Enstitüsü Başvuruları 1 Temmuz 2015 İtibariyle Sadece Online - E-imza Kullanımı

Türk Patent Enstitüsü 1 Temmuz 2015 itibariyle başvuruları tamamen online işlem merkezi üzerinden alaya başlayacak. İşlemler online olarak tamamlanabileceği gibi rezervasyon alınarak da yapılabilecek.

2015 yılsonundan itibaren ise başvurular sadece e-imza ya da mobil imza ile gerçekleştirilebilecek ve Türk Patent Enstitüsü’ne iletilecek tüm talepler yine online olarak alınacak.

Başvuru sonrası işlemler ve evrak görüntülemesi de online olarak gerçekleştirilebilecek.

İşlemlerin online olarak elektronik imza ya da mobil imza ile yapılabilmesi başvuru yapan kişileri posta işlemleri ile uğraşmak, TPE’ye doğruda başvuru yapmak gibi zaman alan süreçlerden kurtaracak.

Online işlemlerin artması başvuru kabulünü hızlandıracak. Başvuruların incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi ve tescil belgesi düzenlemesi noktasına kadar olan tüm süreçler daha hızlı ilerleyecek.

Örnek elektronik imzalı başvurusunu aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=ltLa3D1gtRI&feature=youtu.be

Detaylı bilgi için tıklayın

Elektronik imza başvuru formu içi tıklayın